Танилцуулга

Алсын хараа

Тогтвортой хөгжлийн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүсэн бүс нутгийн хөгжлийн тулгуур салбаруудын эрэлт хэрэгцээг хангах чадвар бүхий судалгааны Тэргүүлэгч их сургууль болно. 

Судалгааны тэргүүлэх чиглэл